INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ]
Witamy na stronie Instytutu Sztuk Wizualnych UZ

Decyzja Dziekan Wydziału Artystycznego z dnia 15 października 2020 roku

z dnia 14 października 2020 roku

Zgodnie z Komunikatem Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 29/2020 Dziekan Wydziału Artystycznego, dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ zawiesza czasowo zajęcia stacjonarne na kierunkach: architektura wnętrz, grafika, malarstwo i sztuki wizualne i zarządza prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość na tych kierunkach w dniach 15 i 16 października 2020 roku.

Zawieszenie zajęć od 17 października 2020 roku do odwołania obowiązuje na podstawie Komunikatu Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku.

 

Dziekan Wydziału Artystycznego
dr hab. Alicja Lewicka-Szczególa, prof. UZ
 

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Zielonogórskim związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

1. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na Uniwersytecie Zielonogórskim wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym dyżury i konsultacje, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych, realizowane będą wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Zajęcia kliniczne realizowane na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum będą prowadzone na zasadach określonych przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia w uzgodnieniu z Dziekanem Collegium Medicum.

 

 

J. M. Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
     

Drodzy Studenci,
Witam serdecznie w Nowym Roku Akademickim 2020/21.

Studentów I roku studiów I i II stopnia zapraszam w dniu 02 października 2020 roku w godz. 10.00-12.00 w auli przy ul. Wiśniowej 10 na spotkanie informacyjno-adaptacyjne z Władzami Wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuk Wizualnych i innymi zaproszonymi osobami. Studenci starszych lat proszeni są o zapasywanie się do pracowni artystycznych wysyłając bezpośrednio swoje zgłoszenie do prowadzących pracownie. Adresy prowadzących znajdziecie w systemie. Pytania proszę kierować do mnie drogą mailową na adres podany na stronie internetowej ISW.
Życzę owocnej pracy w kolejnym roku akademickim, w zmieniających się formach studiowania, z nadzieją, że wszyscy sobie dobrze poradzimy w tych niecodziennych warunkach.

Dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych
prof. Paulina Komorowska-Birger
 
Drodzy Studenci!


Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął następujące decyzje:

 

1. Zajęcia należy planować uwzględniając „przyjazne” dla studentów warunki komunikacyjne. Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym będzie umieszczony na stronie wydziału i stronach instytutów.

2. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio
i wideo.

3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem strumienia audio – wideo – do udziału w zajęciach można wykorzystać smartfon.

4. Studenci nieposiadający sprzętu czy łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w sposób zdalny zgodnie wytycznymi kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ.

6. Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:

7. Dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia Dziekan Wydziału Artystycznego zorganizuje spotkanie informacyjno–adaptacyjne
z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego. Terminy, miejsce oraz program spotkań będą podane w osobnym ogłoszeniu Dziekana Wydziału Artystycznego.

8. W semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane realizowane są wyłącznie w formie zdalnej. Wykłady organizuje dziekan, oferta wydziałowa powinna zostać skierowana tylko do studentów macierzystego wydziału (dotyczy tylko studentów III roku studiów I stopnia).

9. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia zostanie przeprowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite – Google Meet).p.o. Dziekan Wydziału Artystycznego
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ
 

HYBRYDOWE ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób pracy w semestrze zimowym 2020/2021. Na Wydziale Artystycznym zajęcia będą się odbywały częściowo w formie bezpośredniej (tradycyjnej), a częściowo w formie zdalnej. Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w formie bezpośredniej (na terenie uczelni) zostanie opublikowany na stronie wydziału do 7 września br. Proszę zapoznać się z treścią całego Zarządzenia nr 112 (pdf).

             


Strona 4 z 36

Zmień na język polski Change language to English

Małgorzata Dajewska / REFLEKSY I REFLEKSJE Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć